español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: Cerramento perimetral puntos limpos Consorcio As Mariñas
Nº de expedente: 2011/008CPL
Natureza: Contrato administrativo tipico - Obras
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 115254.24 €
I.V.E.: 20754.76 €
Orzamento con I.V.E.: 136000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 02-03-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
11030103APliegoclausulasadministrativas.pdf
11030104BPliegoprescripcionestecnicas.pdf
20110302puntoslimpos.rar
20110314memoriayplanoscerramientopuntoslimpios.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 02-05-11
Data: 05-05-11
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 18-05-11
Adxudicatario: PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.L
Orzamento sen I.V.E.: 85841.36 €
I.V.E.: 15451.44 €
Orzamento con I.V.E.: 101292.80 €
Competente: CONSORCIO AS mARIÑAS
Data de adxudicación: 18-05-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 18-05-11
Adxudicatario: PROYECTA ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.L
Orzamento sen I.V.E.: 85841.36 €
Orzamento con I.V.E.: 101292.80 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-05-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org