español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: Realización do III Festival de Jazz de As Mariñas 'JAZZMARIÑAS'
Nº de expedente: 2010/015JAZZ
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 60000.00 €
I.V.E.: 9600.00 €
Orzamento con I.V.E.: 69600.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 11-05-10
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
ADXUDICACIoNPROVISIONAL_jazz.pdf
cuadroresumen.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 03-05-10
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 03-05-10
Adxudicatario: FRONDA Galega de Sonido S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 60000.00 €
I.V.E.: 9600.00 €
Orzamento con I.V.E.: 69600.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 03-05-10
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 31-05-10
Adxudicatario: Fronda Galega de Sonido S.L
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 69600.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 31-05-10

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD