español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: GERENCIA DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
Nº de expedente: 2008/001TUR
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Cun so criterio de adxudicación
Tramitación: Ordinaria
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: segun adjunto
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 86206.90 €
I.V.E.: 13793.10 €
Orzamento con I.V.E.: 100000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: Segun documentos adjuntos
Publicación no perfil: Non.
B.O.P.: 17/10/2008
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: Segun documentos adjuntos
Correo electrónico: tecnicoam@consorcioam.org
Documentos
09_08_03_anuncio_de_adjudicacion_definitiva_Gerencia_del_Plan_de_Dinamizacion_Turistica.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 24-12-08
Hora: 12:06
Lugar: Consorcio As Mariñas
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 21-05-09
Adxudicatario: ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN S.A. (EOSA)
Orzamento sen I.V.E.: 86206.90 €
I.V.E.: 13793.10 €
Orzamento con I.V.E.: 100000.00 €
Competente: Presidencia
Data de adxudicación: 24-12-08
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 24-12-08
Adxudicatario: ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN S.A. (EOSA)
Orzamento sen I.V.E.: 86206.90 €
Orzamento con I.V.E.: 100000.00 €
Competente: Presidencia
Data de adxudicación: 24-12-08

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org