español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: OBRAS DE PAVIMENTACION, CANALIZACION, ALUMBRADO E INSTALACION DE MOBILIARIO, PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO INGLES O SEU PASO POR CAMBRE
Nº de expedente: 2010/003 PDPT
Natureza: Contrato administrativo tipico - Obras
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Cun so criterio de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 10-01-11
B.O.P.: 29-12-2010
Data fin de presentación de ofertas: 21-12-10
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2010_003_PDPT_2010.12.29_PUBLICACION_BOP_ADJUDICACION__PROVISIONAL-2_01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 21-12-10
Data: 21-12-10
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 10-01-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES J. CARRO S.A.
Orzamento sen I.V.E.: 166025.42 €
I.V.E.: 29884.58 €
Orzamento con I.V.E.: 195910.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 21-12-10

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org