español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE GUÍAS, FOLLETOS Y RUTAS TURÍSTICAS
Nº de expedente: 2011/005 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 58850.00 €
I.V.E.: 10593.00 €
Orzamento con I.V.E.: 69443.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 10-02-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑA
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_005_PDPT_2011.01.04_TECNICAS_EDICIoN_FOLLETOS_CORU_03.PDF
EXP_2011_005_PDPT_2011.01.04_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_EDICION_FOLLETOS_CORUNA_03.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 25-03-11
Data: 29-03-11
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 19-04-11
Adxudicatario: CARLOS CUBEIRO Y ASOCIADOS S.L
Orzamento sen I.V.E.: 44069.80 €
I.V.E.: 7932.56 €
Orzamento con I.V.E.: 52002.36 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-04-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 19-04-11
Adxudicatario: CARLOS CUBEIRO Y ASOCIADOS S.L
Orzamento sen I.V.E.: 44069.80 €
Orzamento con I.V.E.: 52002.36 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 13-04-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD