español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Nº de expedente: 2011/001 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 60000.00 €
I.V.E.: 10800.00 €
Orzamento con I.V.E.: 70800.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 08-02-11
B.O.P.: 08-02-2011
Data fin de presentación de ofertas: 25-02-11
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_001_PDPT_2011.01.04_PLIEGO_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS__OBSERVATORIO_03.pdf
EXP_2011_001_PDPT_2011.01.04_TECNICAS__OBSERVATORIO_03.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 02-05-11
Data: 05-05-11
Hora: 12:45
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 01-06-11
Adxudicatario: NOVASOFT INGENIERÍA S.L
Orzamento sen I.V.E.: 42000.00 €
I.V.E.: 7560.00 €
Orzamento con I.V.E.: 49560.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 16-05-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 01-06-11
Adxudicatario: NOVASOFT INGENIERÍA S.L
Orzamento sen I.V.E.: 42000.00 €
Orzamento con I.V.E.: 49560.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 16-05-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD