español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: IMPRESIÓN Y ENVÍO DE GUÍAS, RUTAS Y FOLLETOS TURÍSTICOS DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO
Nº de expedente: 2011/006 PDPT- PA
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: URGENTE
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 100000.00 €
I.V.E.: 18000.00 €
Orzamento con I.V.E.: 118000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 14-04-11
B.O.P.: 14-04-2011
Data fin de presentación de ofertas: 28-04-11
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_006_PDPT_2011.04.04_TECNICAS_IMPRESION_FOLLETOScoruna_04.pdf
EXP_2011_006_PDPT_2011.04.04_PLIEGO_clua_admin_03.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 19-05-11
Data: 24-05-11
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 10-06-11
Adxudicatario: TÓRCULO ARTES GRÁFICAS S.A
Orzamento sen I.V.E.: 58368.35 €
I.V.E.: 10506.24 €
Orzamento con I.V.E.: 68874.59 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 01-06-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 10-06-11
Adxudicatario: TÓRCULO ARTES GRÁFICAS S.A
Orzamento sen I.V.E.: 58368.35 €
Orzamento con I.V.E.: 68874.59 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 01-06-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD