español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN PLAYAS DEL CONSORCIO AS MARIÑAS, AYUNTAMIENTO DE SADA
Nº de expedente: 2011/004 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Subministración
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: URGENTE
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 38078.06 €
I.V.E.: 6854.05 €
Orzamento con I.V.E.: 44932.11 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 16-02-11
B.O.P.: 16-05-2011
Data fin de presentación de ofertas: 30-05-11
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_004_PDPT_2011.04.29_PLIEGO_CLAUSULAS_ADMINsada_04.pdf
EXP_2011_004_PDPT_2011.05.16_TECNICAS_MOBILIARIOPLAYASSADA_04.rar
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 13-07-11
Data: 15-07-11
Hora: 12:15
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 22-08-11
Adxudicatario: SUTEGA MOBILIARIO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 36992.00 €
I.V.E.: 6658.56 €
Orzamento con I.V.E.: 43650.56 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-07-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 22-08-11
Adxudicatario: SUTEGA MOBILIARIO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 36992.00 €
Orzamento con I.V.E.: 43650.56 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-07-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD