español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, CANALIZACIÓN, ALUMBRADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CAMINO INGLÉS A SU PASO POR CAMBRE DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA COF
Nº de expedente: 2010/003 PDPT
Natureza: Contrato administrativo tipico - Obras
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 220338.98 €
I.V.E.: 39661.02 €
Orzamento con I.V.E.: 260000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 01-09-10
B.O.P.: 13-08-2010
Data fin de presentación de ofertas: 31-08-10
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2010_003CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_04.pdf
EXP_2010_003_PDPT_2010.06.01_PROYECTO_Y_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_CAMINO_INGLES_CAMBRE_PROCEDIMIENTO_ABIERTO_05.pdf
EXP_2010_003_PDPT_2010.12.29_PUBLICACION_BOP_ADJUDICACION__PROVISIONAL-2_04.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 06-09-10
Data: 15-09-10
Hora: 13:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 10-01-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES J. CARRO S.A.
Orzamento sen I.V.E.: 166025.42 €
I.V.E.: 29884.58 €
Orzamento con I.V.E.: 195910.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 21-12-10
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 27-01-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES J. CARRO S.A.
Orzamento sen I.V.E.: 166025.42 €
Orzamento con I.V.E.: 195910.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 21-01-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD