español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E IMAGEN DE LA TORRE DE HÉRCULES DE A CORUÑA Y SU ÁREA METROPOLITANA
Nº de expedente: 2010/002 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Con publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 99000.00 €
I.V.E.: 15840.00 €
Orzamento con I.V.E.: 114840.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 23-04-10
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2010_002_PDPT_PLIEGO_ADMINISTRATIVAS_PROMOCION_02.pdf
EXP_2010_002_PDPT_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_02.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 18-05-10
Hora: 14:30
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 08-06-10
Adxudicatario: CENTROÑA PRODUCCIÓNS AUDIOVISUAIS S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 98448.27 €
I.V.E.: 15751.73 €
Orzamento con I.V.E.: 114200.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 19-05-10
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 26-06-10
Adxudicatario: CENTROÑA PRODUCCIONS AUDIOVISUAIS S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 98448.27 €
Orzamento con I.V.E.: 114200.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 26-06-10

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD