español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: ORGANIZACIÓN DO V FESTIVAL DE TÍTERES CONSORCIO AS MARIÑAS
Nº de expedente: 09GAL
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NON ESIXIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 3706.97 €
I.V.E.: 5931.03 €
Orzamento con I.V.E.: 43000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACIÓN
Publicación no perfil: 18-09-09
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 17-09-2009
Correo electrónico: INFO@CONOSRCIOAM.ORG
Documentos
PREGO_DE_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_PARTICULARES_E_PRESCIPC__01.pdf
ANUNCIO_NO_PERFIL_DE_CON__01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 18-09-09
Hora: 09:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 18-09-09
Adxudicatario: ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIGA VERDE
Orzamento sen I.V.E.: 37068.97 €
I.V.E.: 5931.03 €
Orzamento con I.V.E.: 43000.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-09-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 28-01-10
Adxudicatario: ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIGA VERDE
Orzamento sen I.V.E.: 37068.97 €
Orzamento con I.V.E.: 37068.97 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 18-09-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD