español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUTO TURÍSTICO DA CORUÑA E A SÚA ÁREA METROPOLITANA
Nº de expedente: 2009/008 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NON ESIXIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 60000.00 €
I.V.E.: 9600.00 €
Orzamento con I.V.E.: 69600.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACIÓN
Publicación no perfil: 26-10-09
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 06-11-09
Correo electrónico: INFO@CONSORCIOAM.ORG
Documentos
EXP_2009_008_PDPT_2009.10.20_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_WEB_PDPT_01.pdf
EXP_2009_008_PDPT_2009.10.20_PLIEGO_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS__WEB_PDPT_01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 14-01-10
Data: 14-01-10
Hora: 09:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 14-01-10
Adxudicatario: EDISA TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE LIBRE
Orzamento sen I.V.E.: 58200.00 €
I.V.E.: 9312.00 €
Orzamento con I.V.E.: 67512.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 14-01-10
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 08-02-10
Adxudicatario: EDISA TECNOLOGÍAS DE SOFTWARE LIBRE
Orzamento sen I.V.E.: 58200.00 €
Orzamento con I.V.E.: 67512.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 14-01-10

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD