español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOXENEIZADA DENTRO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Nº de expedente: 2009/002PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Subministración
Suxeito a regulación harmonizada:
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: Ordinaria
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: Non esixible
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 206513.80 €
I.V.E.: 33042.20 €
Orzamento con I.V.E.: 239556.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: Anuncio de licitación
Publicación no perfil: 21-04-09
B.O.P.: http://www.dicoruna.es/bop/2009/04/27/09-4874-0.htm
Data fin de presentación de ofertas: 25-05-09
Presentación de proposicións: Data límite de presentación: 16/05/2009
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_senal_04.pdf
PRESCRIPCIONES_TECNICAS_senal_04.pdf
CUADRO_RESUMEN_senal_04.pdf
Memoria_Senales_Turisticas_04.pdf
09_08_03_adxudicacion_definitiva_sinalizacion.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 04-06-00
Hora: 12:04
Lugar: Consorcio As Mariñas
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 02-07-09
Adxudicatario: HEGA CUATRO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 180195.39 €
I.V.E.: 28831.26 €
Orzamento con I.V.E.: 209026.65 €
Competente: Consorcio As Mariñas
Data de adxudicación: 01-07-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 28-07-09
Adxudicatario: HEGA CUATRO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 206513.80 €
Orzamento con I.V.E.: 239556300.00 €
Competente: Presidencia
Data de adxudicación: 28-07-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD