español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: ELABORACIÓN DUN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE A CORUÑA E A SÚA ÁREA METROPOLITANA, DENTRO DO PLAN DE DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA.
Nº de expedente: 2009/005 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NON ESIXIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 43068.97 €
I.V.E.: 6891.03 €
Orzamento con I.V.E.: 49960.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACIÓN
Publicación no perfil: 17-09-09
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 30-09-09
Correo electrónico: INFO@CONSORCIOAM.ORG
Documentos
PLIEGO_ADMINISTRATIVAS__Plan_de_marketing_area_metropolita__01.pdf
PRESCRIPCIONES_TECNICAS_PLAN_DE_MARKETING_01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 07-10-09
Data: 07-10-09
Hora: 10:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 07-10-09
Adxudicatario: ROXECTOS, CONSULTORÍA E FORMACIÓN S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 43068.97 €
I.V.E.: 6891.03 €
Orzamento con I.V.E.: 49960.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 06-10-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 11-11-09
Adxudicatario: PROXECTOS, CONSULTORÍA E FORMACIÓN S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 43068.97 €
Orzamento con I.V.E.: 49960.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 31-10-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD