español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: Adxudicacion definitiva o contrato do servizo de realización do II Festival de Jazz de As Mariñas
Nº de expedente:
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Cun so criterio de adxudicación
Tramitación:
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación:
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: Abierto
Publicación no perfil: Non.
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: null
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
20090515_jazz_01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 30-04-09
Hora: 34508
Lugar: null
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 30-04-09
Adxudicatario:
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente:
Data de adxudicación: 30-04-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 30-04-09
Adxudicatario:
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente:
Data de adxudicación: 30-04-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD