español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN PRAIAS, DENTRO DO PLAN DINAMIZACIÓN DO PRODUCTO TURÍSTICO NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Nº de expedente: 2009/001PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada:
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: Ordinaria
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: Non esixible
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 451067.50 €
I.V.E.: 72170.80 €
Orzamento con I.V.E.: 523238.30 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: Anuncio de licitación
Publicación no perfil: 06-04-09
B.O.P.: http://www.dicoruna.es/bop/2009/04/18/09-4505-0.htm
Data fin de presentación de ofertas: 16-05-09
Presentación de proposicións: Data límite de presentación: 16/05/2009
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS_playas_02.pdf
PRESCRIPCIONES_TECNICAS_playas_02.pdf
CUADRO_RESUMEN_playas_02.pdf
Memoria_playas_02.pdf
09_08_03_adxudicacion_definitiva_Subministracion_e_instalacion_de_mobiliario_en_praias.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 28-05-09
Hora: 09:00
Lugar: Consorcio As Mariñas
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 04-06-09
Adxudicatario: SUTEGA MOBILIARIO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 451067.50 €
I.V.E.: 72170.80 €
Orzamento con I.V.E.: 523238.30 €
Competente: Consorcio ?As Mariñas"
Data de adxudicación: 04-06-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 28-07-09
Adxudicatario: SUTEGA MOBILIARIO S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 392926.48 €
Orzamento con I.V.E.: 455794.72 €
Competente: Presidencia
Data de adxudicación: 28-07-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD