español  | galego 
Foto

Aviso legal

AVISO LEGAL


Este é un lugar na web que o Consorcio As Mariñas pon a disposición da cidadanía do Consorcio As Mariñas e de todos os usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxectivo é fornecer o servizo de información a todos estes usuarios e usuarias e dar a coñocer a súa actividade.

Tódolos dereitos están reservados. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos.

A información administrativa facilitada a través deste web non substitúe a publicidade e textos legais que deban publicarse formalmente nos diarios oficiais.

O Consorcio As Mariñas non é responsable do contido, exactitude e actualización da información que provén de outras persoas físicas ou xurídicas e que conste no lugar web ou á que se remita a partir de enlaces ou outros sistemas.

O Consorcio As Mariñas non se fai responsable do uso por terceiros da información contida, aínda que se terá que ater ás advertencias que consten para determinados documentos e aplicativos.

Todos os datos proporcioados polos usuarios e usuarias non se destinarán a outras finalidades que as expresadas en cada caso, nin tampouco se facilitarán a terceiras partes, según os principios de protección de datos de carácter persoal que establece a Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro).

O Consorcio As Mariñas non garante que a web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos danos causados polo acceso ao lugar web ou pola imposibilidade de acceder ao mesmo.

Este lugar web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, bases de datos e calquera outro material, son propiedade do Consorcio As Mariñas, dalgún instituto, empresa ou organismo vinculado ao mesmo Consorcio ou de terceiros.

O Consorcio As Mariñas resérvase o dereito a cambiar, modificar, ampliar contidos, informacións, aplicativos,etc, deste lugar web en calquera momento e sen previo aviso.

O interese do Consorcio As Mariñas é que este lugar web funcione coa máxima eficacia e cumpra a finalidade para a que foi creado e por iso mantenno, poñendo tódolos medios razoables para conseguilo, pero non se responsabiliza de posibles malfuncións e/ou anomalías no seu funcionamento.

O Consorcio As Mariñas poderá modificar os termos e condicións que aparecen nesta páxina web e, polo tanto, aconsellámoslle que os consulte cunha periodicidad razoable por se se producen cambios nos mesmos.Tódalas modificacións que se introducen entran en vixencia no mesmo momento da súa publicación neste lugar web.

O uso deste lugar web implica a aceptación dos términos e condicións contidos nesta páxina web.

Para calquera aclaración, información, suxestión, queixa, etc, poden utilizar o buzón de suxestións nesta páxina web ou dirixirse á Oficina Municipal de Atención Cidadá na seguinte dirección:

Consorcio As Mariñas

Lugar de Bos. Naves O Carballal 4

Teléfono de atención: 981 784 704

Fax: 981 784 721

info@consorcioam.org

Os usuarios e usuarias poden exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lles otorga a vixente Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, de 13 de decembro) sobre os seus datos, solicitandoo con previa identificación, persoalmente, por teléfono, por correo, fax ou correo electrónico á oficinas do Consorcio As Mariñas citada anteriormente.

para

psta

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
page.wrap (https://comicsnake.com/ magazine-pdf.net comics-all.com lacomix.org bondage-guru.netpornoplanet.org