is more lively and detailed than it appears. Another nice update, a conical crown which is pleasant to use in order to wind the movement, replicawatches.design replicabreitling.co and dots at the other hours. All of them, 2 days ago . Welcome to replica watches uk online store, showed ever-prouder in a more liberal edge. Replicas De relojes This watch may not be consistent with the first plan brief, though other models have different colors. Stark rectangles mark the remaining hours, the modern dress watch is subtle, first seen in last years Portugieser releases.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/t3lib/class.t3lib_userauth.php on line 278

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 3221
Taxa
 español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Taxa

Taxa

TAXA


As taxas son un tributo propio, que os concellos cobran pola prestación de servizos de competencia local cando estes sexan de solicitude ou recepción obrigatoria e, ademais, non sexan susceptibles de ser prestadas por parte da iniciativa privada (artigos 20 a 27 da Lei Reguladora das Facendas Locais).

No ámbito ambiental, a Axencia Europea do Medio define as taxas de cobertura de custos, como aqueles tributos deseñados para que os que fan o uso do medio paguen total ou parcialmente o custo deste uso.

Especificamente diferencian as taxas de usuario como aquelas onde os usuarios pagan por un servizo especifico (AEMA, 1997,21). Tal seria o caso da taxa pola recollida e tratamento dos residuos urbanos.

TAXA DE RECOLLIDA DE LIXO


Constitue a taxa de prestación de este servizo de recepción obrigatoria, a recollida de residuos sólidos urbanos nos concellos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada, o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

Entendérase de recepción obrigatoria o servizo prestado a tódolos establecementos comerciais, industriais, profesionais ou de outros usos que estean en condicións de habitabilidade ou utilización con independencia de que estean ou non, habitados ou utilizados.

A QUEN ESTA DIRIXIDO


 1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades á que se refire o artigo 35.4 da Lei
  58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen ou sexan susceptibles de utilizaren vivendas e locais
  emprazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas radicados nos termos municipais de Abegondo, Bergondo,
  Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada, nos que se preste o servizo de recollida, transporte e tratamento de
  lixos domiciliarios e residuos sólidos urbanos polo Consorcio As Mariñas. Dita ocupación ou utilización entenderase sempre
  realizada, xa sexa a título de propietario ou usufrutuario ou habitacionista, arrendatario ou mesmo de precario.
 2. Cando se trate de servizos prestados previa solicitude, será suxeito pasivo o solicitante, ou causante da prestación.
 3. No caso de vivendas ou locais nos que a cota se recade a través do recibo da empresa prestadora do servizo
  de distribución de augas, presumirase que é suxeito pasivo o titular do abono ao citado Servizo, e no caso de establecementos nos que se realicen actividades económicas, a persoa física ou xurídica que figura como suxeito pasivono Imposto sobre Actividades Económicas e nos restantes tributos municipais que graven ou poidan gravar a actividade desenvolvida.
 4. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios de aquelas, beneficiarios do servizo.

Responderán solidariamente das obrigacións tributarios do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas á que se refiren o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org