is more lively and detailed than it appears. Another nice update, a conical crown which is pleasant to use in order to wind the movement, replicawatches.design replicabreitling.co and dots at the other hours. All of them, 2 days ago . Welcome to replica watches uk online store, showed ever-prouder in a more liberal edge. Replicas De relojes This watch may not be consistent with the first plan brief, though other models have different colors. Stark rectangles mark the remaining hours, the modern dress watch is subtle, first seen in last years Portugieser releases.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/t3lib/class.t3lib_userauth.php on line 278

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 3221
Normativa
 español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Residuos »  Normativa

Normativa

NORMATIVA


 • Orde do 14 de marzo de 2006, pola que se desenvolve o Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, se crea rexístro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.
 • Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e Rexístro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia
 • Real Decreto 653/2003, de 30 de maio, sobre incineración de residuos
 • Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación
 • Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
 • Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos


RESIDUOS URBANOS


 • Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbáns de Galicia


ACEITES USADOS


 • Orde de 28 de febreiro de 1989, pola que se regula a xestión de aceites usados


ENVASES


 • Real decreto 252/2006, do 3 de marzo, polo que se revisan os obxectivos de reciclaxe e valorización establecidos na Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, e polo que se modifica a Lexislación para a súa execución, aprobado polo Real decreto 782/1998, do 30 de abril.
 • Real decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de produtos fitosanitarios
 • Orde de 21 de outubro de 1999, pola que se establecen as condicións para a non aplicación dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, de 24 de abril, de envases e residuos de envases, ás caixas e paletas de plástico reutilizables que se utilicen nunha cadea pechada e controlada.
 • Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba a Lexislación para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases
 • Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases
 • Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 1994, relativa aos envases e residuos de envases


RESIDUOS PERIGOSOS


 • Decreto 221/2003, do 27 de marzo, polo que se establece un réxime simplificado no control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores de residuo.
 • Real decreto 255/2003, 28 febreiro, polo que se aproba a lexislación sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos.
 • Orde do 11 de maio de 2001, pola que se regula o contido básico dos estudos de minimización da produción de residuos perigosos que deben presentar os produtores autorizados de residuos
 • Directiva 91/689/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa aos residuos perigosos.
 • Real decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba a Lexislación a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.


RESIDUOS NON PERIGOSOS • Real decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de neumáticos fora de uso.
 • Orde do 23 de decembro de 2005, pola que se regula o contido básico dos estudos de minimización da produción de residuos non perigosos que deben presentar os produtores autorizados de residuo.
 • Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
 • Real decreto 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión das súas residuos.
 • Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
 • Directiva 2002/95/CE do Parlamento europeo e do Consello, de 27 de xaneiro de 2003, sobre limitacións á utilización de determinadas sustancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.


VERTEDOIROS


 • Decisión do Consello, do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros de acordo ao artigo 16 e ao anexo II da Directiva 1999/31/CEE.
 • Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoir.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org