español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Recollida de enseres

Recollida de enseres

RECOLLIDA DE ENSERES E VOLUMINOSOS


O teléfono de atención á cidadanía é: 981 795 524

Esta recollida componse dos seguintes elementos.

 • Residuos de madeira (mobles, caixas, táboas, etc.)
 • Metais (de ferralla e non ferralla) e residuos eléctricos e electrónicos (REE) da liña branca (lavadoras, frigoríficos, etc.)
 • Residuos eléctricos e electrónicos (REE) da liña marrón (televisores, audio vídeo, Hl-FI, etc.,) y da liña gris (ordenadores, impresoras, teclados, periféricos diversos, etc.).
 • Outros (colchóns, somieres, etc.).


Exclusións


Quedan excluídos dos servizos de recollida de enseres e voluminosos:

 • Os produtos da transformación industrial, escorias e cinzas producidas nas fábricas, talleres, almacéns e instalaciones industriais.
 • Os residuos orgánicos de hospitais, clínicas e centros asistenciais que sexan punzantes ou cortantes ou calquera outro tipo de residuo que presente contaminación biolóxica ou química.
 • Cualquera clase de residuo que entre na clasificación de residuos tóxicos e/ou perigosos.
 • Residuos radioactivos.
 • Os escombros procedentes das obras públicas ou particulares.
 • Os non comprendidos no apartado anterior e, en particular, aqueles que pola súa constitución poidan variar ou deteriorar os mecanismos de recollida do camión: bloques, masas, ferros, pedras, táboas, escombros, etc.;e tamén os líquidos pastosos e/ou inflamables.
 • Residuos que non aparezan dentro da clasificación de urbáns na Lei de residuos 10/98 do 21 de abril, ou calquera outra Lei posterior que poidera derrogar a mencionada.
 • Ademaís dos servizos xa mencionados, aqueles que, en circunstancias especiais, determinen os Servizos Técnicos do Consorcio.
 • Quedan exceptuados da obriga da recollida domiciliaria aqueles residuos que polo seu volume, peso e cantidade non sexan asimilables a domésticos, como poidan ser os envases, envoltorios plásticos, produtos ou subprodutos procedentes das actividades industriais, centros comerciais, talleres, etc., sendo obligación dos produtores destes residuos a súa recollida e transporte ao área correspondente de tratamento, ben directamente ou a través de xestor debidamente autorizado.

 

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org