español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Taxa »  Vivendas

Vivendas

VIVENDAS

Pago da taxa de prestación do servizo de recepción obligatoria, a recolleita de residuos sólidos urbanos nos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Olerios e Sada, e o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

A QUEN ESTA DIRIXIDO

1. Son suxeitos pasivos contribuyentes ás persnas físicas e xurídicas e as entidades a quen se refire ao artigo 33 dá Lei xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen ou sexan susceptibles de utlizar vivendas e locais emplazados nos lugares, prazas, rúas ou vías públicas radicados nos términos municipais de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada nos que se preste o servizo de recolleita, transporte e tratamento de lixos domiciliarias e residuos sólidos urbáns polo Consorcio das Mariñas. Devandita ocupación ou utilización enténdese sempre realizada,xa sexa a título de propietario ou usufructuario ou habitacionista, arrendatario ou, mesmo de precario.

2. Cando se trata de servie a prestación.

3. No caso de vivendas ou locais nos que a cota se recaude a través do recibo da Empresa prestadora do servizo de distribución de augas, presúmese que o suxeito pasivo ou titular do abono ao citado Servizo, e no caso de establecementos nos que se realicen actividades económicas, a persoa física ou xurídica que figura como suxeito pasivo no Imposto sobre Actividades Económicas e nos restantes tributos municipais que graven ou poidan gravar as actividades .

4. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuyente ao propietario das vivendas ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.

Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo ás persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral Tributaria. Serán responsables subsidiarios os administradores e as sociedades e os sindicatos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e con alcance que sinala ao artigo 40 da Lei xeral Tributaria.

COMO DARSE DE ALTA

Documentación necesaria:

* Solicitude

* Fotocopia NIF/CIF

* Escritura de compra-venda ou contrato de aluguer

* Fotocopia do último recibo de lixo

* Licenza de habitabilidad ou de primeira ocupación

* Contrato de luz e auga

COMO DARSE DE BAIXA

Documentación necesaria:

Solicitude

Fotocopia de baixa por sumunistros auga ou luz

Fotocopia de escritura de venta(no caso de baixa por venta)

Fotocopia do certificado de defunción( no caso de baixa por óbito)

Fotocopia do último recibo da recollida de lixo

CAMBIO DE DATOS:acompañar solicitude con documentos que acrediten que algún dato foi modificado.

Enténdese de recepción obligatoria o servizo prestado a todas as vivendas que estean en condicións de habitabilidad con independencia de que esten ou non habitados.

Considérase, a efectos desta ordenanza, residuos sólidos urbanos, os residuos procedentes de vivendas, edificios, centros públicos e privados sen excepción ningunha; os mobles, enseres e trastos inútiles.

As altas no Padrón da taxa de lixos-vivendas pódese producir a partir da información que contén o Catastro Inmobiliario.

OFICINA

CONSORCIO AS MARIÑAS

Servizos Economicos- Taxa

Planta Baixa

Lugar de Bos. Naves ou Carballal, 4

15640 Guisamo Bergondo

Teléfono: 981784704

E-mail: info@consorcioam.org

Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org